УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДЭЛГЭЦИЙН БҮТЭЭЛНОМ ГАРЫН АВЛАГА ЗӨВЛӨМЖ

 

Холбоос       

Хандалтын үзүүлэлт

Өнөөдөр:
Энэ 7 хоног:
Энэ сард:
Нийт хандалт:
457
457
10706
565718

Таны IP: 54.162.121.80

ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих мэргэжлийн хичээл бүрийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, үр дүн
Эрх зүйн үндэслэл: БСШУ-ны сайдын 2004 оны 190-р тушаал, БШУ-ны сайдын 2013 оны 293-р тушаал
Зорилго: ЕБС-ийн хүүхдэд ээлтэй байдлыг үнэлэх.
Анги бүр хүүхдэд ээлтэй байдлын өөрийн үнэлгээ хийж түүнд үндэслэн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлсэн байдал Үнэлгээний агуулга Үнэлгээний шалгуур Үнэлэх аргачлал Тоон үнэлгээ
1 Хүүхдийн сурч хөгжих эрх 1 Сургууль бүр хүүхдийн сурч хөгжих эрхийг хангах бодлого төлөвлөлтийг хичээл бүрээр гарган сургуулийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлдэг байдал Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих мэргэжлийн хичээл бүрийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, үр дүн 1
Сургууль болон ангиас зохион байгуулах ажлыг үнэлэх, төлөвлөхөд эцэг эхийг оролцуулдаг эсэх 1
Сургуулийн номын сангийн үйлчилгээ, хүртээмжтэй байдал, 2
2 Хүүхэд бүрийн хөгжих хүсэл сонирхол, хэрэгцээнд үндэслэсэн хүүхдэд ээлтэй ангийн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлдэг байдал Анги бүр хүүхдэд ээлтэй байдлын өөрийн үнэлгээ хийж түүнд үндэслэн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлсэн байдал 1
Гэрийн даалгаварыг хүүхдийн хэрэгцээ, онцлог, сонирхол, боломжид тулгуурлан өгдөг эсэх 1
Сургууль болон ангиас зохион байгуулах ажлыг үнэлэх, төлөвлөхөд эцэг эхийг оролцуулдаг эсэх 2
3 Хөгжлийн бэрхшээл, хэл, соёлын ялгаа, эмзэг ядуу өрхийн зэрэг бэрхшээлээс үл хамаарч хүүхдүүдийг сургуулиас завсардуулахгүй байна Завсардсан тохиолдолд эргэж сургуульд хамруулдаг байдал Эмзэг бүлгийн өрхийн хүүхдүүдийг дэмжсэн ажил үйлчилгээ 1
Хамран сургалт, Гэгээрэл төвийн үйл ажиллагааны үр дүн  2
Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ авьяас, хөгжил төлөвшлийн судалгааны дүн, дугуйлан, секцийн хөтөлбөр, тайлантай танилцаж хамтран ажиллаж харилцан дэмжлэг үзүүлсэн байдал 2
4 Сургууль бүр хүүхэд бүрийн хөгжил төлөвшлийн судалгаа хийж тэдний  авьяасыг илрүүлж , түүнийг нь хөгжүүлэхэд тэгш хандаж эцэг эхчүүдтэй хамтран ажилласан байдал Хүүхэд бүрээс хөгжил төлөвшил, авьяас сонирхлын судалгаа авсан чанарын түвшин, түүнд үндэслэсэн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 1
Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ авьяас, хөгжил төлөвшлийн судалгааны дүн, дугуйлан, секцийн хөтөлбөр, тайлантай танилцаж хамтран ажиллаж харилцан дэмжлэг үзүүлсэн байдал 1
5 Хичээл бүрийг идэвхитэй сургалтын арга зүйгээр төлөвлөн хэрэгжүүлдэг байдал Хүүхдийн сурах сонирхол ямар түвшинд байгааг үнэлдэг байх 1
Хичээл бүрийг идэвхитэй сургалтын арга зүйгээр төлөвлөн хэрэгжүүлдэг байдал 1
Хичээл дээр ажиглалт, туршилт, хэмжилт, бодит жишээ кейс ашигладаг байдал 2
Багш өөрийн заадаг хичээлийг сурагчдаар үнэлүүлж арга зүйгээ сайжруулдаг байх 1
Сурлагаар хоцрогдсон хүүхдүүдтэй хэрхэн ажилладаг 2
6 Ангийг хүүхэд сурч хөгжих орчин болгон тохижуулжсан байдал   Лаборатори, анги дахь сургалтын хэрэглэгдэхүүний хэрэглээ тогтмолжиж хүүхдүүд ашиглах арга зүйд суралцсан байна 1
Ангийг хүүхдийн бүтээлүүдээр тохижуулсан байна 1
Хэрэглэгдэхүүнүүд байнга солигддог, хүртээмжтэй, хүүхдийн эрүүл аюулгүй байдлыг хангасан байна 1
7 Дотуур байр бүр хүүхэд хөгжлийн төвтэй байж АУБ, дотуур байрын багш нар хамтран ажиллах хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй ажиллаж хүүхэд бүрийг хөгжүүлдэг байдал   Дотуур байрын багш нь багш мэргэжилтэй байна 1
Байрын сурагчдын дунд зохион байгуулах хүмүүжлийн ажил нь хүүхдийн хүсэл, сонирхол, хэрэгцээнд үндэслэсэн, тэднийг хөгжүүлж төлөвшүүлэхэд бодитой дэмжлэг үзүүлэхүйц байна 1
Байрын багш, хичээл заадаг багш нарын хамтын ажиллагааны үр дүн   1
2 Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах эрх 1 Сургууль бүр хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах эрхийг хангах чиглэлээр хөгжлийн хөтөлбөртөө тусгасан байдал  Хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж өвчлөлийг арилгах талаар хийсэн ажлын үр дүн 2
Хүүхдүүдийг  эрүүл, зөв дадал хэвшилтэй амьдрахад чиглэсэн сургалт, арга зүйгээр хангадаг байна 2
2 Хүүхдүүд өөрийн эсэн мэнд амьдрахад шаардлагатай мэдлэг чадвар эзэмшсэн байдал Хүүхдүүд эрүүл байх талаар мэдлэгтэй, эрүүл мэндээ хамгаалах төлөвлөгөөтэй, түүнийгээ дагаж мөрддөг дадал хэвшилтэй болсон байх 2
Хүүхэд бүр шүдээ угаах аргыг эзэмшиж хэвшсэн байх 2
Хүүхэд бүр гараа угаах аргыг эзэмшиж хэвшсэн байх 2
3 Хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар багш, эцэг эх хамтран ажилладаг тогтолцоо бүрдүүлсэн байдал  Эцэг эхчүүдэд хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар сургалт хийдэг, хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөөтэй байх 1
Хүүхэд шүдээ, гараа угаах дадал хэвшүүлэхэд эцэг эх өөрөө үлгэрлэдэг байдал 1
4 Анги танхим бүрийг хүүхдэд ээлтэй орчин болгон тохижуулсан байдал  Багш, ажилчид, хүүхдүүд ангийн орчин эрүүл аюулгүй байх стандартын мэдлэгтэй эсэх 2
Сандал, ширээ, цонх, агаар, гэрэлтүүлэг, гар угаалтуур цахилгааны монтаж, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнүүд нь хүүхдэд ээлтэй байна 2
5 Дотуур байрын ариун цэвэр, эрүүл ахуйг хангасан байдал Дотуур байрын тасаг, коридор цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх 2
Гал тогоонд хоолны батлагдсан цэс, дээж, устгалыг тогтмол хийх  2
00н эрүүл ахуй, гэрэлтүүлэг, хогийн цэг шаардлагын хэмжээнд байна    2
3 Хүүхдийн хамгаалуулах эрх 1 Сургууль бүр хүүхэд хамгааллын бодлого, журамтай байж түүнийг хэрэгжүүлсэн байдал Хүүхэд хамгааллын бодлого, журамтай байж багш, ажилчид, хүүхдүүд түүнийг мэддэг, дагаж мөрддөг байна  1
Хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд арга хэмжээ авах, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцдог эсэх 2
Хүүхдийг ялгаварлах, хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх өртсөн тохиолдолд сургуулийн удирдлага, багш, ажилчид мэддэг урьдчилан сэргийлдэг байдал   2
2 Хүүхэд өөрөө болон бусдаар хамгаалуулах байнгын мэдээллээр хангагдсан байдал  Багш, ажилчид, эцэг эх, хүүхдүүдэд зориулсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа хийсэн байна  1
Гэр бүлд тохиолддог хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг байдал 1
Дарамт, хүчирхийллийн талаар хүүхдүүдээс судалгаа авч бууруулах талаар хийсэн ажил 2
3 Онцгой байдлын үед тохиолдож болох, болзошгүй аюулаас хүүхдийг хамгаалах бодлого, төлөвлөлттэй, хүүхдүүд өөрөө өөрийгөө хамгаалах чадвартай болсон байдал Анги бүр онцгой байдлын төлөвлөгөө гаргаж мөрддөг байна  2
Хүүхдүүд онцгой байдлын үед өөрийгөө хамгаалах аюулгүй ажиллагааны аргад суралцсан байна  2
Онцгой байдлын үед гарах бэрхшээлийг даван туулах сургалт, үзүүлэх ажил хийж дадлгажуулсан байна  2
4 АУБ бүр ангийнхаа хүүхдүүдийн гэрээс сургууль, сургуулиас гэр хүрэх замын зураглал хийж эрсдэл гарах боломжтой газруудыг сургууль, орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран аюулгүй болгох арга хэмжээ авсан байдал    Хүүхдүүд гэрээс сургууль хүрэх замд тохиолдох бэрхшээлээс өөрийгөө хамгаалах аргад суралцсан байна 2
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх аргад суралцсан байна  2
Харанхуй гудамж, зуудаг нохойтой газруудад гэрэлтүүлэгийн асуудлыг орон нутагтай хамтран шйидвэрлэсэн байна 2
4 Хүүхдийн нийгмийн амьдралд оролцох эрх 1 Хүүхдийн нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг хангах бодлоготой байдал  Оролцох эрхийг хангах ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хянах сургалт, зөвлөгөө, арга зүйгээр хангасан байна 1
Хүүхдийн оролцооны байгууллагад элсэх, ажиллах боломжийг үүсгэсэж оролцооны байгууллагуудын ажлын үзүүлэлт, шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлсөн байдал. 2
Ангийн хүүхэд бүрийг оролцооны байгууллагад элсэх, байгуулах, санал өгөх боломжоор хангасан байдал 2
2 Хүүхдүүд өөртөө тохиолдсон, тохирсон асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэх чадвартай болсон түвшин  Хүүхдийн санаачлагыг авч дэмжин дэмжин ажиллаж үр дүнг тэднээр тайлагнуулдаг эсэх  2
Хүүхэд хүүхэдтэйгээ хамтран ажиллаж хамтын хариуцлагын талаар мэдлэгтэй болсон эсэх 2
Сурагчийн дүрэм ил тод байрлаж хүүхэд, багш, ажилчид мэддэг эсэх  2
3 Сургуулийн удирдлага, багш ажилчид хүүхдүүдэд итгэдэг, санал бодлоо илэрхийлэхэд нь хүлээн авч шийдвэрлэдэг байдал  Багш, ажилчид, эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн асуудлаар зөвлөн ярилцдаг байдал 2
Хүүхдийн санал шүүмжлэлийг хүлээн авч бүртгэж дамжуулан эргэх холбоо үүсгэн ажилладаг байна 2
Хүүхдийн сонирхол, хэрэгцээнд нийцсэн, цаг үеийн мэдрэмжтэй, оновчтой сургалт хийж зөвлөн тусалдаг байдал  2
4 Сургууль, гэр бүл, олон нийтээс дэмжлэг авдаг, бас өгдөг хандлагыг төлөвшүүлсэн байдал  Сургууль эцэг эхтэй хамтран ажиллах бодлого гаргаж хэрэгжүүлдэг байна 1
Эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт, нээлттэй утас, санал хүсэлтийн хайрцаг ажиллуулж тэдний санал бодлыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлдэг байна   2
Хүүхдийнхээ хөгжил төлөвшил, сурах орчны талаар мэдээллийг авдаг түүнийг сайжруулахад тусалж дэмждэг байдал  2
5 Хүүхдийн санал гаргах, оролцох, удирдах үйл явц, чадварыг дэмжиж тэднийг арга зүйн удирдлагаар хангадаг байдал   Оролцох эрхийг хангах ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хянах сургалт, зөвлөгөө, арга зүйгээр хангасан байна 1
Хүүхдийн оролцооны байгууллагад элсэх, ажиллах боломжийг үүсгэсэж оролцооны байгууллагуудын ажлын үзүүлэлт, шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлсөн байдал. 2
Ангийн хүүхэд бүрийг оролцооны байгууллагад элсэх, байгуулах, санал өгөх боломжоор хангасан байдал 2
Оролцооны байгууллагад ажиллах боломжийг эцэг эхэд ойлгуулан, дэмжлэг авах талаар хамтран ажилладаг байна 2